Strona główna

Ciekawostki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Zadania

Zadania gimnazjalne z biologii

 

Zadanie 1

Rysunek 1- przedstawia kwiatostan typu grono, a rysunek 2 - kwiatostan typu baldach. Wskaż ten z podanych rysunków, który przedstawia baldachogrono.

                            1)               2)              A.                B.                      C.                  D.

 

Zadanie 2

Na podstawie podanego schematu sformułowano cztery wnioski. Jeden z nich jest błędny. Wskaż go.

 1. Oddychanie komórkowe zachodzi tylko wtedy, gdy w komórce odbywa się proces fotosyntezy.
 2. Produkty fotosyntezy roślina zużywa do oddychania komórkowego.
 3. Produkty oddychania komórkowego roślina zużywa do fotosyntezy.
 4. W komórce roślinnej zachodzi przemiana materii i energii.

 

 

Zadanie 3

Pewna tkanka roślinna ma następujące cechy :

- położenie we wnętrzu liścia,

-komórki o grubych, sztywnych ścianach komórkowych,

-komórki ułożone w szeregu jedna za drugą,

-brak ścian poprzecznych między komórkami.

Ta tkanka jest odpowiedzialna za :

 1. Odżywianie liścia
 2. Transpirację
 3. Transport substancji
 4. Wzrost liścia

Zadanie 4

Wskaż zdanie zawierające nieprawdziwą informację.

 1. Funkcję mechaniczną pełnią między innymi tkanka przewodząca i łupina orzecha.
 2. Wzrost rośliny odbywa się głównie dzięki tkance miękiszowej i kwiatom.
 3. W transporcie wody uczestniczy między innymi skórka korzenia i liść.
 4. Gromadzenie substancji może się odbywać w tkance miękiszowej i łodydze.

Zadanie 5

Za psucie się żywności mogą odpowiadać :

 1. Wirusy
 2. Grzyby
 3. Pierwotniaki
 4. Porosty

Zadanie 6

Przyporządkuj nazwom kości ich umiejscowienie w organizmie człowieka :

 1. Żebro                                           1) kończyna dolna
 2. Kość biodrowa                              2) czaszka
 3. Kość strzałkowa                            3) klatka piersiowa
 4. Obojczyk                                      4) obręcz barkowa
 5. Żuchwa                                        5) kończyna górna
 6. Kość promieniowa                         6) kręgosłup
                                                      7)obręcz miedniczna

A._______ B._______ C._______ D._______ E._______ F.________

Zadanie 7

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Zapłodnienie u człowieka :

 1. Zachodzi w pochwie
 2. Zachodzi po powstaniu łożyska
 3. Jest poprzedzone zaplemnieniem
 4. Jest możliwe w trakcie menstruacji

Zadanie 8

Ekologia to jedna z najważniejszych dziedzin nauk biologicznych. Dzięki swoim badaniom umożliwia między innymi skuteczną ochronę różnorodności biologicznej na Ziemi.

Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe opisy ( dla jednego z pojęć nie odnajdziesz definicji).

 1. Łańcuch pokarmowy
 2. Biotop
 3. Biocenoza
 4. Ekosystem
 5. Tolerancja ekologiczna
 6. Populacja

 

  1. Ogół organizmów występujących na danym obszarze, powiązanych ze sobą różnymi zależnościami wraz z ich nieożywionym środowiskiem.
  2. Zespół składający się z populacji różnych gatunków występujących na określonym terenie i powiązanych ze sobą różnorodnymi zależnościami.
  3. Elementy nieożywione środowiska zamieszkanego przez organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych.
  4. Zespół organizmów jednego gatunku żyjących w określonym środowisku powiązanych ze sobą zależnościami i charakteryzujących się takimi cechami, jak liczebność, rozrodczość, śmiertelność, zagęszczenie itp.
  5. Zdolność przystosowania się organizmów do zmian takich czynników, jak temperatura, światło, zanieczyszczenia, wilgotność, skład powietrza, stężenie soli mineralnych, kwasowość podłoża.

A._______ B._______ C._______ D._______ E._______ F.________

 

Zadanie 9

Zależności pokarmowe między organizmami w ekosystemie lub w sąsiadujących ekosystemach są przedstawione w postaci łańcuchów pokarmowych.

Wśród podanych łańcuchów pokarmowych wskaż błędny.

 1. Mszyca – kos – łasica
 2. Dąb – chrabąszcz – szpak – jastrząb
 3. Kapusta – bielinek – bażant – lis
 4. Róża – mszyca – biedronka – sikora – kot

Zadanie 10

Przeprowadzono eksperyment polegający na wypuszczeniu 100 królików na wyspę i systematycznym ich liczeniu przez długi czas. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresu. Zaznacz, które spostrzeżenia są prawidłowe.

 1. Początkowo liczebność populacji szybko spada, a następnie rośnie. Ostatecznie liczba osobników stabilizuje się i utrzymuje na stałym poziomie.
 2. Początkowo liczebność populacji się nie zmienia, a następnie rośnie. Ostatecznie liczba osobników drastycznie spada.
 3. Początkowo liczebność populacji rośnie powoli, a następnie szybko. Ostatecznie liczba osobników stabilizuje się i utrzymuje na stałym poziomie.
 4. Początkowo liczebność populacji rośnie szybko, a następnie powoli. Ostatecznie liczba osobników gwałtownie maleje.

 

 

Zadanie 11

Zwijanie języka w rurkę (trąbkę) to cecha dziedziczna wywołana przez dominujący gen nazwany R. Z podanej krzyżówki wybierz zestawy genów, dzięki którym mające je osoby mogą zwijać język.

 

R

r

R

RR

Rr

r

Rr

rr

 1. RR, Rr, Rr, rr
 2. RR, Rr, Rr
 3. RR, rr
 4. rr

Zadanie 12

Na podstawie rysunku podaj jedną cechę budowy pędu i jedną cechę budowy korzeni kaktusa, dzięki którym ta roślina przystosowała się do życia w suchym środowisku.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………….......

………………………………………….......

………………………………………………                 Widok z boku    Widok z góry

 

 

 

 

Zadanie 13

Po dotknięciu ręką gorącego żelazka mięśnie wykonują skurcz, dzięki czemu kończyna się cofa.

 1. Podaj nazwę opisanego zjawiska.

  ……………………………………………………………………....

 2. Uporządkuj kolejno podane elementy.

  1. efektor (mięsień), 2) nerw ruchowy, 3) receptor (ciałko czuciowe skóry), 4) rdzeń kręgowy, 5) nerw czuciowy

………………………………………………………………………

 1. Podaj znaczenie opisanej reakcji dla organizmu.

……………………………………………………………………...

Zadanie 14

W przyrodzie proste, nierozgałęzione łańcuchy pokarmowe są rzadkością. Najczęściej się one łączą, tworząc sieci pokarmowe.

Z podanej sieci wybierz i zapisz dwa łańcuchy pokarmowe.

1)………………………………………………………

2)………………………………………………………

 

 

Zadanie 15

Wskaż, która z podanych części roślin jest owocem.

 1. bulwa ziemniaka
 2. ogórek
 3. jadalna część kalafiora
 4. szyszka sosny

Zadanie 16

Komórkę roślinną można porównać do fabryki. Wskaż ten element budowy komórki, który został źle przypisany.

 1. Generatory energii - mitochondria
 2. Dział produkcji – chloroplasty
 3. Plany budowy i funkcjonowania fabryki – jądro komórkowe
 4. Brama pilnowana przez strażnika – ściana komórkowa

Zadanie 17

Wskaż ilustrację przedstawiającą muchomora sromotnikowego.

                             A.                            B.                              C.                              D.

 

 

 

Zadanie 18

Opisz przedstawiony na schemacie organizm, wstawiając znak „+” lub „-”

w odpowiednich rubrykach tabeli.

 

Zadanie 19

Podaj prawidłową kolejność osiągnięć kulturowych człowieka.

 1. Udomowienie zwierząt
 2. Użycie kamiennych narzędzi
 3. Rozniecanie i podtrzymywanie ognia
 4. Uprawa roślin

Zadanie 20

W efekcie uszkodzenia naczynia krwionośnego rozpoczyna się proces krzepnięcia krwi i powstaje skrzep. Jest to możliwe, ponieważ następuje przekształcanie :

 1. trombiny w fibrynogen pod wpływem fibryny
 2. fibryny w fibrynogen pod wpływem trombiny
 3. fibryny w trombinę pod wpływem fibrynogenu
 4. fibrynogenu w fibrynę pod wpływem trombiny

 Kliknij tutaj aby pobrać
 

Dalej